RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...), dalej: RODO, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
AS Partner Nieruchomości Anna Bilska z siedzibą pod adresem: Al. Piłsudskiego 17/9, 35-074 Rzeszów
e-mail: aspartnern@gmail.com, tel. +48508917753
zwana dalej Biurem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu:
Wykonania umów pośrednictwa, przekazania adresu nieruchomości w tym:
- przedstawienia ofert sprzedaży/wynajmu nieruchomości,
- kontaktowania się z potencjalnymi klientami,
- przekazania podmiotom współpracującym (notariuszowi, doradcy kredytowemu, deweloperowi),
- rozpatrzenia reklamacji,
- przekazania projektu umowy przedwstępnej / umowy najmu drugiej stronie transakcji,
- realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. np. w celu prowadzenia rachunkowości i dochodzenia roszczeń.

Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy pośrednictwa będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli maksymalnie do 10 lat od wygaśnięcia umowy pośrednictwa wskazanej w nagłówku,
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:
Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp nasi pracownicy i współpracownicy, współpracujące z nami w sposób stały firmy rachunkowe, informatyczne, hostingowe, dostawcy oprogramowania, dostawcy usług prawnych. Wszystkie dane przekazywane są zgodnie z prawem, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnej zewnętrznej firmie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
-jeśli przetwarzanie wymagało zgody - prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub podany w nagłówku adres e-mailowy;
-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
-prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych (wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa, podpisanie druku przekazania adresu, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy, czy przekazanie adresu nieruchomości.